คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 304
  • ขนาดไฟล์ : 6.36 MB
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community :AEC) กำลังจะก่อเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 หรอื ค.ศ. 2015 แนวทางสำคัญ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาประชาคมดังกลา่วให้สามารถประสบผลสำเร็จ ได้ก็คือ การพัฒนา ความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกทั้งความเชื่อมโยงในเชิงสถาบัน (Institutional Connectivity) ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล (People-to-People Connectivity) และ ที่สำคัญคือความเชื่อมโยงทางกายภาพ สำหรับ งานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงเชิงกายภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาค เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะสนับสนุนกิจกรรม ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประชาคมต่อไป ปีที่พิมพ์ : 2556