คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 201
  • ขนาดไฟล์ : 4.86 MB
รายงานวิจัยนี้นา เสนอศักยภาพ โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยเริ่มจากการทบทวนรายงานวิจัยที่ทา มาก่อนหน้านี้และนา เสนอข้อมูลพื้นฐานของมณฑลยูนนาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและโลจิสติกส์ ตามด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกถึงธุรกิจอาหารแปรรูปและธุรกิจการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ซึ่งเน้นการศึกษาตลาดภาวะการแข่งขัน ภาวะอุปสงค์และอุปทาน กฎระเบียบและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดมณฑลยูนนาน ประเทศจีน พร้อมทั้งศึกษากลยุทธ์และแนวทางในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ปีที่พิมพ์ : 2556