คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 203
  • ขนาดไฟล์ : 3.07 MB
รายงานผลการวิจัย เรื่อง “โอกาสและลู่ทางการเข้า สู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย” ซึ่งจัด ทำ โดยศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบัน เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบัน ระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (ITD) นี้ นอกเหนือจากเป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอาหารฮาลาลในประเทศไทยและตลาดอาหารฮาลาลโลก อันทำให้มองเห็นศักยภาพ โอกาสและปัญหาอุปสรรคของธุรกิจอาหารฮาลาลไทยในการแข่งขันในตลาดอาหารฮาลาลโลกแล้ว ยังได้ศึกษาตลาดฮาลาลอินโดนีเซียอย่างครอบคลุมลุ่มลึก ซึ่งเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่ปูทางไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดอาหารฮาลาลในอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอินโดนีเซียนอกจากนั้น ยังได้ศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้า 3 รายการอันประกอบไปด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลำไยกระป๋อง และข้าวโพดหวาน ซึ่งมีศักยภาพที่จะรุกไปในตลาดอาหารฮาลาลอินโดนีเซีย โดยสินค้าทั้ง 3 รายการ คณะวิจัยได้นำไปวิเคราะห์ศึกษาถึงแนวทางเชิงกลยทุธ์ในการรุกตลาดฮาลาลในอินโดนีเซีย ปีที่พิมพ์ : 2556