คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 320
  • ขนาดไฟล์ : 5.67 MB
ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า คือ การขาดแคลน ทรัพยากรด้านอาหารและพลังงาน เนื่องจากประชากรโลกยังคงทวีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อาหารและพลังงาน กลับมีความจำกัดเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตสําคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ อาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนส่งผลต่อความสม่ำเสมอของผลผลิตทางการเกษตร ความผันผวน ของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมือง ทำใหเ้นื้อที่การเพาะปลูก พืชอาหารมีจำนวนลดลง รวมถึงการนำพืชอาหารบางส่วนไปใช้ประโยชน์เป็นพืชพลงังาน ซึ่งก่อใหเ้กิดความขาดแคลนเชิง ปริมาณของพืชอาหารเพิ่มสูงขึ้น และราคาอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือน การคมนาคม และภาคอุตสาหกรรม หรือการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เป็นต้น ปีที่พิมพ์ : 2555