คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 252
  • ขนาดไฟล์ : 3.95 MB
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาคมโลกให้ความสําคัญในการคิดค้นมาตรการป้องกันและบรรเทา โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในมาตรการที่นํามาใช้คือ มาตรการทางภาษีโดยมุ่งหวังให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “เก็บภาษีคาร์บอน : เครื่องมือลดโลกร้อน” ที่ทางสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development : ITD) จัดทําขึ้นด้วยเล็งเห็นความสําคัญของแนวทางในการดําเนินการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทย ปีที่พิมพ์ : 2555