คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 226
  • ขนาดไฟล์ : 4.51 MB
การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้อัตราภาษีสินค้านำเข้าและส่งออกลดลง ขณะเดียวกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) กลับถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่เป็นแหล่งรองรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ได้นำมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งประกอบด้วยมาตรการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารรวมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้เข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีที่พิมพ์ : 2555