คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 1 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุภาวดี ขุนทองจันทร์
  • ISBN :9786163147608
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 282
  • ขนาดไฟล์ : 22.57 MB
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตของชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปต่างคนต่างอยู่ การพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยลง เข้าสู่ระบบทุนนิยม ดิ้นรนทํางานหารายได้ ลงทุนในปัจจัยการผลิต เพื่อจําหน่าย ขาดทุน เกิดวงจรปัญหาและหนี้สิน ไม่มีทางออก การจัดการระบบเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญยิ่งที่ชุมชน จะต้องลุกขึ้นมาจัดการทุนที่มีอยู่ การฟื้นฟูความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้วยกระบวนการ เรียนรู้และการจัดการใหม่อย่างมีคุณค่า มองเห็นทางออกและหลุดพ้นจากวงจรปัญหาที่มีอยู่ นําสู่การสร้างหลักประกันที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทที่ 3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทที่ 4 แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน บทที่ 5 การวิจัยโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บทที่ 6 วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน บทที่ 7 วิถีการตลาดของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง บทที่ 8 การพัฒนาทุนมนุษย์ในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง บทที่ 9 การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาระดับครัวเรือน บทที่ 10 การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาระดับชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตของชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปต่างคนต่างอยู่ การพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยลง เข้าสู่ระบบทุนนิยม ดิ้นรนทํางานหารายได้ ลงทุนในปัจจัยการผลิต เพื่อจําหน่าย ขาดทุน เกิดวงจรปัญหาและหนี้สิน ไม่มีทางออก การจัดการระบบเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญยิ่งที่ชุมชน จะต้องลุกขึ้นมาจัดการทุนที่มีอยู่ การฟื้นฟูความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้วยกระบวนการ เรียนรู้และการจัดการใหม่อย่างมีคุณค่า มองเห็นทางออกและหลุดพ้นจากวงจรปัญหาที่มีอยู่ นําสู่การสร้างหลักประกันที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทที่ 3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4 แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน
บทที่ 5 การวิจัยโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
บทที่ 6 วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน
บทที่ 7 วิถีการตลาดของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
บทที่ 8 การพัฒนาทุนมนุษย์ในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
บทที่ 9 การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาระดับครัวเรือน
บทที่ 10 การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาระดับชุมชน