คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
  • ISBN :9786163141477
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 103
  • ขนาดไฟล์ : 8.80 MB
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญในงานสาธารณสุข หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการนำละครประยุกต์มาใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงาน รวมทั้งยกตัวอย่างการใช้ละครประยุกต์ในแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ละครประยุกต์ บทที่ 3 การใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ บทที่ 4 บทบาทนักสร้างเสริมสุขภาพในการใช้ละคร บทที่ 5 แนวทางการใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ บทที่ 6 ขั้นตอนการใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญในงานสาธารณสุข หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการนำละครประยุกต์มาใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงาน รวมทั้งยกตัวอย่างการใช้ละครประยุกต์ในแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ละครประยุกต์
บทที่ 3 การใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ
บทที่ 4 บทบาทนักสร้างเสริมสุขภาพในการใช้ละคร
บทที่ 5 แนวทางการใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ
บทที่ 6 ขั้นตอนการใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ