คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : รังสิมันต์ สุนทรไชยา
  • ISBN :9786163148629
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 223
  • ขนาดไฟล์ : 10.74 MB
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ นำมาสู่ผลกระทบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม ปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดภาระโรคและความพิการทั่วโลก การจัดบริการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่อยู่ในวัยสูงอายุ รวมทั้งสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับการดูแลที่ครอบคลุมความต้องการหรือการตอบสนองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการวัยสูงอายุ เป็นการดูแลแบบองค์รวม ประกอบด้วยวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์และการพยาบาล การดูแลด้านจิตสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและนำมาสู่การจัดบริการสุขภาพที่นำไปสู่การลดอาการไม่พึงประสงค์ ลดความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ลดภาวะเครียด วิตกกังวล เพิ่มความสุขสบายโดยทั่วไป และฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตสังคม สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ตามปกติ ดำเนินชีวิตตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นสุข ในหนังสือนี้มีเนื้อหา 10 บท สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้และประสบการณ์ - บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ - บทที่ 2 ทฤษฎีในการบำบัดจิตสังคม - บทที่ 3 การประเมินภาวะจิตสังคมในผู้สูงอายุ - บทที่ 4 การสัมภาษณ์ทางคลินิกและเทคนิค - บทที่ 5 การใช้แนวปฏิบัติในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงและการประเมินผลลัพธ์ - บทที่ 6 การเชื่อมโยงแนวคิดและการบำบัดในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง ส่วนที่ 2 ประเภทของการบำบัดทางจิตสังคม - บทที่ 7 จิตบำบัดประคับประคอง - บทที่ 8 การบำบัดพฤติกรรมและความคิด - บทที่ 9 การบำบัดด้วยการระลึกถึงความหลัง - บทที่ 10 การบำบัดด้วยการแก้ปัญหา
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ นำมาสู่ผลกระทบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม ปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดภาระโรคและความพิการทั่วโลก การจัดบริการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่อยู่ในวัยสูงอายุ รวมทั้งสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับการดูแลที่ครอบคลุมความต้องการหรือการตอบสนองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการวัยสูงอายุ เป็นการดูแลแบบองค์รวม ประกอบด้วยวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์และการพยาบาล การดูแลด้านจิตสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและนำมาสู่การจัดบริการสุขภาพที่นำไปสู่การลดอาการไม่พึงประสงค์ ลดความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ลดภาวะเครียด วิตกกังวล เพิ่มความสุขสบายโดยทั่วไป และฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตสังคม สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ตามปกติ ดำเนินชีวิตตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นสุข ในหนังสือนี้มีเนื้อหา 10 บท
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้และประสบการณ์
- บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
- บทที่ 2 ทฤษฎีในการบำบัดจิตสังคม
- บทที่ 3 การประเมินภาวะจิตสังคมในผู้สูงอายุ
- บทที่ 4 การสัมภาษณ์ทางคลินิกและเทคนิค
- บทที่ 5 การใช้แนวปฏิบัติในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงและการประเมินผลลัพธ์
- บทที่ 6 การเชื่อมโยงแนวคิดและการบำบัดในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
ส่วนที่ 2 ประเภทของการบำบัดทางจิตสังคม
- บทที่ 7 จิตบำบัดประคับประคอง
- บทที่ 8 การบำบัดพฤติกรรมและความคิด
- บทที่ 9 การบำบัดด้วยการระลึกถึงความหลัง
- บทที่ 10 การบำบัดด้วยการแก้ปัญหา