คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : นันทิยา สมภาร
  • ISBN :9786163144386
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 88
  • ขนาดไฟล์ : 8.36 MB
หนังสือ ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบในวิชาเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป หนังสือมีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับลิโพโปรตีน การขนส่งไขมันในร่างกาย ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การรักษาด้วยการควบคุมอาหารการรักษาด้วยยารวมถึงโภชนเภสัชและผลลดระดับไขมันในเลือด ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากตำราและวารสารวิชาการที่เป็นปัจจุบัน ศัพท์ภาษาไทยในหนังสือเล่มนี้ได้อ้างอิงตามศัพท์ราชบัณฑิตยสถานฉบับพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ และอ้างอิงจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารบัญ บทที่ 1 ลิโพโปรตีน บทที่ 2 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ บทที่ 3 ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ บทที่ 4 โภชนเภสัชที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
หนังสือ ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบในวิชาเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป หนังสือมีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับลิโพโปรตีน การขนส่งไขมันในร่างกาย ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การรักษาด้วยการควบคุมอาหารการรักษาด้วยยารวมถึงโภชนเภสัชและผลลดระดับไขมันในเลือด ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากตำราและวารสารวิชาการที่เป็นปัจจุบัน ศัพท์ภาษาไทยในหนังสือเล่มนี้ได้อ้างอิงตามศัพท์ราชบัณฑิตยสถานฉบับพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ และอ้างอิงจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารบัญ
บทที่ 1 ลิโพโปรตีน
บทที่ 2 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
บทที่ 3 ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
บทที่ 4 โภชนเภสัชที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด