คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด และคณะ
  • ISBN :9786163147530
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 210
  • ขนาดไฟล์ : 45.86 MB
หนังสือเล่มนี้รวบรวมสิ่งสําคัญสําหรับการฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย พยาธิสภาพของผู้ป่วยดังกล่าว การออกกําลังของ กล้ามเนื้อต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ข้อควรระวัง ในการออกกําลังของผู้ป่วย วิธีการฝึกการเคลื่อนย้ายตัวเองทั้งบนเตียงและการลุกขึ้นจากเตียง การใช้เครื่องช่วยเดินและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วย และการฝึกเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น รวมทั้งเป็นแนวทางสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดในการนําไปศึกษาและปฏิบัติงานทางคลินิก ประโยชน์สําหรับนักกายภาพบําบัด ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป ในการนําไปปฏิบัติสําหรับ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังต่อไป
หนังสือเล่มนี้รวบรวมสิ่งสําคัญสําหรับการฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย พยาธิสภาพของผู้ป่วยดังกล่าว การออกกําลังของ กล้ามเนื้อต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ข้อควรระวัง ในการออกกําลังของผู้ป่วย วิธีการฝึกการเคลื่อนย้ายตัวเองทั้งบนเตียงและการลุกขึ้นจากเตียง การใช้เครื่องช่วยเดินและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วย และการฝึกเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น รวมทั้งเป็นแนวทางสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดในการนําไปศึกษาและปฏิบัติงานทางคลินิก ประโยชน์สําหรับนักกายภาพบําบัด ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป ในการนําไปปฏิบัติสําหรับ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังต่อไป