คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เอกอุมา อิ้มคำ
  • ISBN :9786163148841
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 383
  • ขนาดไฟล์ : 13.33 MB
ตำราการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ (Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions) เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยประกอบด้วย บทที่ 1 ความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 2 บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 3 การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 5 กรณีศึกษา และบทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตเวช สารบัญ บทที่ 1 ความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 2 บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ บทที่ 3 การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 5 กรณีศึกษา บทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตเวช ภาคผนวก
ตำราการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ (Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions) เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยประกอบด้วย บทที่ 1 ความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 2 บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 3 การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ บทที่ 5 กรณีศึกษา และบทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตเวช

สารบัญ
บทที่ 1 ความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้
บทที่ 2 บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติ
บทที่ 3 การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้
บทที่ 5 กรณีศึกษา
บทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตเวช
ภาคผนวก