คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เอกอุมา อิ้มคำ
  • ISBN :9786163148872
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 420
  • ขนาดไฟล์ : 18.15 MB
ตําราเล่มนี้เป็นตําราเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยยึดกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) ได้แก่ การประเมินสภาพผู้รับบริการ การตั้งข้อวินิจฉัย ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การให้การพยาบาลและการประเมินผล ครอบคลุม เนื้อหาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินสภาพจิต กลไกการเกิดโรค การพยาบาลผู้ที่มี ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม การรู้คิด สารเสพติดและการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนโดยเน้นการนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจหลักการพยาบาล เทคนิคทางการพยาบาล พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้วิธีการทางการพยาบาลที่เหมาะสม จึงเป็นตําราที่เหมาะกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ
ตําราเล่มนี้เป็นตําราเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชโดยยึดกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) ได้แก่ การประเมินสภาพผู้รับบริการ การตั้งข้อวินิจฉัย ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การให้การพยาบาลและการประเมินผล ครอบคลุม เนื้อหาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินสภาพจิต กลไกการเกิดโรค การพยาบาลผู้ที่มี ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม การรู้คิด สารเสพติดและการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนโดยเน้นการนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจหลักการพยาบาล เทคนิคทางการพยาบาล พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้วิธีการทางการพยาบาลที่เหมาะสม จึงเป็นตําราที่เหมาะกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ