คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ปิยะพร กองเงิน
  • ISBN :9786163142870
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 284
  • ขนาดไฟล์ : 3.16 MB
พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสุขภาพดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงหลังคลอด การที่พยาบาลมีความรู้ในทฤษฎีและมีทักษะ ในการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพยาบาลสูติศาสตร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นนี้เป็นการรวบรวมความรู้จากการศึกษา ตํารา งานวิจัย และประสบการณ์ในการนิเทศนักศึกษามา 10 กว่าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น ตําราหลักในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ และมีแบบฝึกหัดสําหรับฝึกทําก่อนสอบช่วยให้จดจําเนื้อหาได้ดีมากขึ้น มีทักษะในการทําข้อสอบโดยเฉพาะการสอบใบประกอบวิชาชีพฯนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจในเรื่องนี้
พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสุขภาพดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงหลังคลอด การที่พยาบาลมีความรู้ในทฤษฎีและมีทักษะ ในการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพยาบาลสูติศาสตร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นนี้เป็นการรวบรวมความรู้จากการศึกษา ตํารา งานวิจัย และประสบการณ์ในการนิเทศนักศึกษามา 10 กว่าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น ตําราหลักในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ และมีแบบฝึกหัดสําหรับฝึกทําก่อนสอบช่วยให้จดจําเนื้อหาได้ดีมากขึ้น มีทักษะในการทําข้อสอบโดยเฉพาะการสอบใบประกอบวิชาชีพฯนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจในเรื่องนี้