คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ลภัสรดา หนุ่มคำ และคณะ
  • ISBN :9786163141156
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 411
  • ขนาดไฟล์ : 25.60 MB
หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานของพยาบาลอนามัยชุมชน บุคลากรสาธารณสุข หรือกลุ่มทำงานอื่น ๆ ในชุมชน รวมถึงเป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ทำงานกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือประชาชนในชุมชนนั่นเอง และใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาที่สนใจศาสตร์ทางการดูแลสุขภาพชุมชนในเบื้องต้นอีกด้วย
หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานของพยาบาลอนามัยชุมชน บุคลากรสาธารณสุข หรือกลุ่มทำงานอื่น ๆ ในชุมชน รวมถึงเป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ทำงานกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือประชาชนในชุมชนนั่นเอง และใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาที่สนใจศาสตร์ทางการดูแลสุขภาพชุมชนในเบื้องต้นอีกด้วย