คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
  • ISBN :9786163142931
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 121
  • ขนาดไฟล์ : 36.43 MB
การพันผ้ายืดเป็นส่วนหนึ่งของงานทางกายภาพบำบัดที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้กลับมาฟื้นฟูร่างกายได้เร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักศึกษากายภาพบำบัดหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป หนังสือ การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด เล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพันผ้ายืดที่เป็นพื้นฐาน เทคนิคต่างๆ ในการพันผ้ายืด เช่น การพันผ้ายืดเพื่อลดบวมต่างๆ การพันผ้ายืดเพื่อคงการเคลื่อนไหว และการใช้ผ้ายืดในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดขาหรือแขน (amputation) แบบต่างๆ
การพันผ้ายืดเป็นส่วนหนึ่งของงานทางกายภาพบำบัดที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้กลับมาฟื้นฟูร่างกายได้เร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักศึกษากายภาพบำบัดหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป หนังสือ การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด เล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพันผ้ายืดที่เป็นพื้นฐาน เทคนิคต่างๆ ในการพันผ้ายืด เช่น การพันผ้ายืดเพื่อลดบวมต่างๆ การพันผ้ายืดเพื่อคงการเคลื่อนไหว และการใช้ผ้ายืดในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดขาหรือแขน (amputation) แบบต่างๆ