คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : นวลจันทร์ ใจอารีย์
  • ISBN :9786163149374
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 144
  • ขนาดไฟล์ : 22.23 MB
ตำราการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์การทำคลอด และหลังคลอดเล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ประกอบการเรียนวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตได้แก่วิชาเวชกรรมไทยประยุกต์ 1 การฝึกเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยประยุกต์ การฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 และระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้แก่ วิชาการวิจัยคลินิกแพทย์แผนไทยและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันต่างๆ ที่ต้องเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์การแพทย์แผนไทยเพื่อการดูแลสตรีก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และการดูแลสตรีหลังคลอด ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันพบตำราบูรณาการด้านผดุงครรภ์ไทยและผดุงครรภ์แผนปัจจุบันน้อย
ตำราการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์การทำคลอด และหลังคลอดเล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ประกอบการเรียนวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตได้แก่วิชาเวชกรรมไทยประยุกต์ 1 การฝึกเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยประยุกต์ การฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 และระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้แก่ วิชาการวิจัยคลินิกแพทย์แผนไทยและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันต่างๆ ที่ต้องเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์การแพทย์แผนไทยเพื่อการดูแลสตรีก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และการดูแลสตรีหลังคลอด ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันพบตำราบูรณาการด้านผดุงครรภ์ไทยและผดุงครรภ์แผนปัจจุบันน้อย