คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุวิทย์ ชัยศรี
  • ISBN :9786163147646
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 144
  • ขนาดไฟล์ : 7.43 MB
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ และจากภาวการณ์ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงถดถอยของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุที่สามารถนำไปสู่ภาวะความผิดปกติหรือการเกิดโรคได้ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม เรียบเรียงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและทันสมัย สารบัญ บทที่ 1 บทนำสู่ระบบภูมิคุ้มกัน บทที่ 2 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย บทที่ 3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ บทที่ 5 ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสื่อมของภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ บทที่ 6 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและชะลอภาวะภูมิคุ้มกันถดถอยในผู้สูงอายุ ฯลฯ
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ และจากภาวการณ์ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงถดถอยของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุที่สามารถนำไปสู่ภาวะความผิดปกติหรือการเกิดโรคได้ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม เรียบเรียงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและทันสมัย

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่ระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 2 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
บทที่ 3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ
บทที่ 5 ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสื่อมของภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ
บทที่ 6 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและชะลอภาวะภูมิคุ้มกันถดถอยในผู้สูงอายุ

ฯลฯ