คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พรพรหม ย่อยสูงเนิน
  • ISBN :9786163147776
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 195
  • ขนาดไฟล์ : 10.64 MB
การหายใจเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดฝอยที่อยู่รอบ ๆ ถุงลม และระหว่างเลือดกับเซลล์ของเนื้อเยื่อ ดังนั้นระบบหายใจจึงมีหน้าที่ควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนให้เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ทั่วร่างกายและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ (homeostasis) กระบวนการหายใจ แบ่งเป็น 2 แบบคือ การหายใจภายนอก (External respiration) และการหายใจภายใน (Internal respiration) โดยเนื้อหาในตำราเล่มนี้จะกล่าวถึงกระบวนการหายใจภายนอกเท่านั้น นอกจากนี้เนื้อหาจะรวมถึงการควบคุมการหายใจ บทบาทของระบบหายใจต่อการรักษาสมดุลกรด-ด่างในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งการปรับตัวของร่างกายโดยเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบหายใจในภาวะต่างๆ เช่น ขณะออกกำลังกาย และขณะขึ้นไปบนที่สูง พร้อมทั้งเน้นจุดสำคัญที่ควรทราบ การเชื่อมโยงทางคลินิก และคำถามท้ายบท เพื่อทบทวนและประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบหายใจ บทที่ 2 กลศาสตร์ของการสูดลมหายใจ บทที่ 3 การระบายอากาศของปอดและการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด บทที่ 4 การขนส่งก๊าซ บทที่ 5 การควบคุมการหายใจ ฯลฯ
การหายใจเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดฝอยที่อยู่รอบ ๆ ถุงลม และระหว่างเลือดกับเซลล์ของเนื้อเยื่อ ดังนั้นระบบหายใจจึงมีหน้าที่ควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนให้เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ทั่วร่างกายและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ (homeostasis) กระบวนการหายใจ แบ่งเป็น 2 แบบคือ การหายใจภายนอก (External respiration) และการหายใจภายใน (Internal respiration) โดยเนื้อหาในตำราเล่มนี้จะกล่าวถึงกระบวนการหายใจภายนอกเท่านั้น นอกจากนี้เนื้อหาจะรวมถึงการควบคุมการหายใจ บทบาทของระบบหายใจต่อการรักษาสมดุลกรด-ด่างในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งการปรับตัวของร่างกายโดยเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบหายใจในภาวะต่างๆ เช่น ขณะออกกำลังกาย และขณะขึ้นไปบนที่สูง พร้อมทั้งเน้นจุดสำคัญที่ควรทราบ การเชื่อมโยงทางคลินิก และคำถามท้ายบท เพื่อทบทวนและประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทอีกด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบหายใจ
บทที่ 2 กลศาสตร์ของการสูดลมหายใจ
บทที่ 3 การระบายอากาศของปอดและการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด
บทที่ 4 การขนส่งก๊าซ
บทที่ 5 การควบคุมการหายใจ
ฯลฯ