คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด
  • ISBN :9786163148605
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 141
  • ขนาดไฟล์ : 4.30 MB
เป็นหนังสือที่รวบรวมแบบประเมิน แนวทางการนำไปใช้ และตัวอย่างการนำแบบประเมินไปใช้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักกายภาพบำบัดทางด้านเด็ก ในการเลือกใช้แบบประเมิน นำไปสู่การสรุปปัญหา ตั้งเป้าหมายและวางแผนการรักษา ให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในสังคมรวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้อย่างครอบคลุม หนังสือเล่มนี้ได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมแนวทางการเลือกแบบประเมินไปใช้กับกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในทางคลินิกได้ สารบัญ บทที่ 1 นิยามและองค์ประกอบของ ICF บทที่ 2 แบบประเมินองค์ประกอบโครงสร้างการทำงานของร่างกาย สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว บทที่ 3 แบบประเมินสำหรับองค์ประกอบกิจกรรม บทที่ 4 แบบประเมินสำหรับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม บทที่ 5 การตรวจประเมินสำหรับองค์ประกอบอื่นๆ บทที่ 6 ตัวอย่างการตรวจประเมินเด็กโดยครอบคลุมองค์ประกอบของ ICF ฯลฯ
เป็นหนังสือที่รวบรวมแบบประเมิน แนวทางการนำไปใช้ และตัวอย่างการนำแบบประเมินไปใช้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักกายภาพบำบัดทางด้านเด็ก ในการเลือกใช้แบบประเมิน นำไปสู่การสรุปปัญหา ตั้งเป้าหมายและวางแผนการรักษา
ให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในสังคมรวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้อย่างครอบคลุม หนังสือเล่มนี้ได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมแนวทางการเลือกแบบประเมินไปใช้กับกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในทางคลินิกได้
สารบัญ
บทที่ 1 นิยามและองค์ประกอบของ ICF
บทที่ 2 แบบประเมินองค์ประกอบโครงสร้างการทำงานของร่างกาย สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว
บทที่ 3 แบบประเมินสำหรับองค์ประกอบกิจกรรม
บทที่ 4 แบบประเมินสำหรับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม
บทที่ 5 การตรวจประเมินสำหรับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 6 ตัวอย่างการตรวจประเมินเด็กโดยครอบคลุมองค์ประกอบของ ICF
ฯลฯ