คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
  • ISBN :9786163148230
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 197
  • ขนาดไฟล์ : 15.60 MB
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นระบบที่สำคัญของร่างกาย ในการทำงานเชื่อมโยงให้เกิดการตอบสนองของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นการทำงานของระบบประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้เกิดการตอบสนองเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ หากเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาท นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงแล้ว ก็อาจส่งผลทำให้เกิดความไม่สมดุลกับอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกายด้วย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกาย ที่ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย เพื่อวางแผนการออกกำลังกายและการฝึกฝน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ฝึก สารบัญ บทที่ 1 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ บทที่ 2 สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ บทที่ 3 ชีวพลังงานศาสตร์กับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย บทที่ 4 นวัตกรรมสุขภาพกับสรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ: ตัวอย่างที่ 1 บทที่ 5 นวัตกรรมทางสุขภาพกับสรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ: ตัวอย่างที่ 2 ฯลฯ
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นระบบที่สำคัญของร่างกาย ในการทำงานเชื่อมโยงให้เกิดการตอบสนองของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นการทำงานของระบบประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้เกิดการตอบสนองเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ หากเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาท นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงแล้ว ก็อาจส่งผลทำให้เกิดความไม่สมดุลกับอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกายด้วย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกาย ที่ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย เพื่อวางแผนการออกกำลังกายและการฝึกฝน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ฝึก

สารบัญ
บทที่ 1 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
บทที่ 2 สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
บทที่ 3 ชีวพลังงานศาสตร์กับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
บทที่ 4 นวัตกรรมสุขภาพกับสรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ: ตัวอย่างที่ 1
บทที่ 5 นวัตกรรมทางสุขภาพกับสรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ: ตัวอย่างที่ 2
ฯลฯ