คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
  • ISBN :9786163143303
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 233
  • ขนาดไฟล์ : 17.82 MB
ตำราเรื่อง การจัดกำรสุขภำพท้องถิ่นในบริบทการกระจำยอำนาจ: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นบทวิเคราะห์และเรียบเรียงประสบการณ์ด้านการจัดการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าและอุปสรรคความท้าทายในการกระจายอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขและการจัดการสุขภาวะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น โดยผู้เขียนได้ทดลองตำราเล่มนี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 002721 นโยบายสาธารณะและการวางแผน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างปีพ.ศ. 2556-2558 หลังจากนั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเชิงปฏิบัติมากขึ้น โดยเพิ่มเติมกรณีศึกษาเรื่องกลไกการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรณีศึกษาเรื่องภารกิจถ่ายโอนด้านน้ำบาดาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างเสริมสุขภาพโภชนาการ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แต่ยังครอบคลุมถึงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความพร้อมของท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาพ บทที่ 2 ทิศทางการกระจายอำนาจในประเทศไทย บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย บทที่ 4 การวัดประเมินความพร้อมในการจัดการสุขภาพของท้องถิ่น บทที่ 5 กรณีศึกษาภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพ บทที่ 6 การดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทที่ 7 การศึกษาเปรียบเทียบผลดำเนินงานด้านสุขภาพของชุมชนต้นแบบ ฯลฯ
ตำราเรื่อง การจัดกำรสุขภำพท้องถิ่นในบริบทการกระจำยอำนาจ: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เป็นบทวิเคราะห์และเรียบเรียงประสบการณ์ด้านการจัดการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าและอุปสรรคความท้าทายในการกระจายอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขและการจัดการสุขภาวะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น โดยผู้เขียนได้ทดลองตำราเล่มนี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 002721 นโยบายสาธารณะและการวางแผน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างปีพ.ศ. 2556-2558 หลังจากนั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเชิงปฏิบัติมากขึ้น โดยเพิ่มเติมกรณีศึกษาเรื่องกลไกการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรณีศึกษาเรื่องภารกิจถ่ายโอนด้านน้ำบาดาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างเสริมสุขภาพโภชนาการ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แต่ยังครอบคลุมถึงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 ความพร้อมของท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาพ
บทที่ 2 ทิศทางการกระจายอำนาจในประเทศไทย
บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
บทที่ 4 การวัดประเมินความพร้อมในการจัดการสุขภาพของท้องถิ่น
บทที่ 5 กรณีศึกษาภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพ
บทที่ 6 การดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 7 การศึกษาเปรียบเทียบผลดำเนินงานด้านสุขภาพของชุมชนต้นแบบ
ฯลฯ