คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : อรพรรณ คงมาลัย
  • ISBN :9786163143823
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 237
  • ขนาดไฟล์ : 11.44 MB
ในระยะที่ผ่านมา เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยจากยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (digital ecomony) ผู้บริหารและบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร การเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สารบัญ - 1 บริบทงานวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม - 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย - 3 บทนำงานวิจัย - 4 การทบทวนวรรณกรรม - 5 การออกแบบงานวิจัย - 6 การรายงานผลการวิจัยและการอภิปรายผล ฯลฯ
ในระยะที่ผ่านมา เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยจากยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (digital ecomony) ผู้บริหารและบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร การเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สารบัญ
- 1 บริบทงานวิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
- 3 บทนำงานวิจัย
- 4 การทบทวนวรรณกรรม
- 5 การออกแบบงานวิจัย
- 6 การรายงานผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ฯลฯ