คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เอื้อมพร พิชัยสนิธ
  • ISBN :9786163148278
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 195
  • ขนาดไฟล์ : 7.24 MB
ตำราเล่มนี้ค่อยๆ ก่อตัวจากการพัฒนาเนื้อหาและการทดสอบความเข้าใจกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจากเอกสารคำสอนที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็น ระยะเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ โดยเน้นการอธิบายแบบเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อผู้อ่านสามารถเข้าถึงแก่นสำคัญของเนื้อหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง สารบัญ บทที่ 1 ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ บทที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ บทที่ 3 ตลาดเงินตราต่างประเทศ บทที่ 4 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น บทที่ 5 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระยะยาว บทที่ 6 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในตลาดเงินตราต่างประเทศ บทที่ 7 กลไกเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด บทที่ 8 การแทรกแซงค่าเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ฯลฯ
ตำราเล่มนี้ค่อยๆ ก่อตัวจากการพัฒนาเนื้อหาและการทดสอบความเข้าใจกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจากเอกสารคำสอนที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็น
ระยะเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ โดยเน้นการอธิบายแบบเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อผู้อ่านสามารถเข้าถึงแก่นสำคัญของเนื้อหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
บทที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ตลาดเงินตราต่างประเทศ
บทที่ 4 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น
บทที่ 5 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระยะยาว
บทที่ 6 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในตลาดเงินตราต่างประเทศ
บทที่ 7 กลไกเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด
บทที่ 8 การแทรกแซงค่าเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
ฯลฯ