คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พวงผกา คงวัฒนานนท์
  • ISBN :9786163144409
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 200
  • ขนาดไฟล์ : 7.23 MB
ตำราการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองนี้เกิดขึ้นจากผู้หญิงวัยทองมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เข้าสู่วัยเสื่อม และช่วงชีวิตของผู้หญิงวัยทองเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของวัย เป็นช่วงวัยที่ประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวและการงาน และเป็นช่วงวัยที่มีความรับผิดชอบสูงตามมาด้วย โดยเฉพาะมีภาระสูงในการดูแลครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นวัยสูงอายุและต้องดูแลบุตรที่ส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ผู้หญิงวัยทองนี้จึงต้องเผชิญกับภาวะเครียดที่มาจากหลายด้าน เมื่อประกอบกับภาวะฮอร์โมนเพศในร่างกายน้อยลง ทำให้มีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองจึงมีความสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุด้วย ตำราที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพในผู้หญิงกลุ่มนี้มีไม่มากนัก รวมทั้งตำราที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณทิตมีน้อย ตำราการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองจึงใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา พย. 211 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทุกกลุ่มวัย และรายวิชา พย. 282 ปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ตำรานี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้หญิงทั่วไปทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้หญิงวัยทอง
ตำราการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองนี้เกิดขึ้นจากผู้หญิงวัยทองมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เข้าสู่วัยเสื่อม และช่วงชีวิตของผู้หญิงวัยทองเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของวัย เป็นช่วงวัยที่ประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวและการงาน และเป็นช่วงวัยที่มีความรับผิดชอบสูงตามมาด้วย โดยเฉพาะมีภาระสูงในการดูแลครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นวัยสูงอายุและต้องดูแลบุตรที่ส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ผู้หญิงวัยทองนี้จึงต้องเผชิญกับภาวะเครียดที่มาจากหลายด้าน เมื่อประกอบกับภาวะฮอร์โมนเพศในร่างกายน้อยลง ทำให้มีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองจึงมีความสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุด้วย ตำราที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพในผู้หญิงกลุ่มนี้มีไม่มากนัก รวมทั้งตำราที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณทิตมีน้อย ตำราการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองจึงใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา พย. 211 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทุกกลุ่มวัย และรายวิชา พย. 282 ปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ตำรานี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้หญิงทั่วไปทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้หญิงวัยทอง