คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ปิยาภา แก้วอุทาน
  • ISBN :9786163148124
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 102
  • ขนาดไฟล์ : 15.24 MB
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจ มีความตระหนักถึงกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และกลุ่มอาการเมตาบอลิก ตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ รวมทั้งพฤติกรรม การใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันมีแนวโน้มไม่มีกิจกรรมทางกาย และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้นตั้งแต่วัยทารก เนื่องจากกลไกการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นคนละกลไกกับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งแต่วัยเด็ก จึงควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายระดับสูง และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งควบคู่กัน
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจ มีความตระหนักถึงกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และกลุ่มอาการเมตาบอลิก ตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ รวมทั้งพฤติกรรม การใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันมีแนวโน้มไม่มีกิจกรรมทางกาย และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้นตั้งแต่วัยทารก เนื่องจากกลไกการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นคนละกลไกกับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งแต่วัยเด็ก จึงควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายระดับสูง และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งควบคู่กัน