คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ
  • ISBN :9786163141149
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 195
  • ขนาดไฟล์ : 15.15 MB
ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในส่วนที่เกี่ยวกับเซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน อธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกลไกการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคโดยระบบภูมิคุ้มกันชนิด innate immunity ที่ได้รับความสนใจ ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และได้รวบรวมเนื้อหาของแอนติเจนและ แอนติบอดี ในแง่มุมมองเกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ และความหลากหลายของแอนติบอดี การผลิต แอนติบอดี และหลักการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา หนังสือเล่มนี้ได้รวมเนื้อหาความน่าสนใจของเรื่อง ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันด้วยรูปภาพประกอบชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา และประกอบการเรียนการสอนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลต่างๆ และงานวิจัยต่างๆ ด้วย
ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในส่วนที่เกี่ยวกับเซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน อธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกลไกการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคโดยระบบภูมิคุ้มกันชนิด innate immunity ที่ได้รับความสนใจ ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และได้รวบรวมเนื้อหาของแอนติเจนและ แอนติบอดี ในแง่มุมมองเกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ และความหลากหลายของแอนติบอดี การผลิต แอนติบอดี และหลักการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา หนังสือเล่มนี้ได้รวมเนื้อหาความน่าสนใจของเรื่อง ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันด้วยรูปภาพประกอบชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา และประกอบการเรียนการสอนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลต่างๆ และงานวิจัยต่างๆ ด้วย