คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์
  • ISBN :9786163147820
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 216
  • ขนาดไฟล์ : 15.47 MB
ตำราคู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก (Handbook of Clinical Anatomy) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ใช้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบรายวิชา ทบทวนความรู้พื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกและทบทวนความรู้เพื่อสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตำราเล่มนี้พยายามใช้คำศัพท์ตามศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย/ไทย-อังกฤษ ฉบับราช-บัณฑิตยสถาน รูปแบบซีดีรอม รุ่น 1.1 พ.ศ. 2547 คำศัพท์บางคำที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้เขียนจะพิจารณาจากคำที่นิยมใช้และคำศัพท์บางคำหากใช้ทับศัพท์แล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าจะใช้แบบทับศัพท์รูปต่างๆ ในตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายรูป วาดรูปและเขียนคำบรรยายในรูปเอง โดยรูปที่วาดนั้น วาดตามความเข้าใจของผู้เขียนและได้สอดแทรกความรู้จากงานวิจัยของผู้เขียนด้วย ตำราฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขากายวิภาคศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกที่ให้ความช่วยเหลือในการถ่ายรูป และเป็นแบบให้ถ่ายรูป ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบตำราและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงตำราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สุดท้ายขอขอบคุณคณะกรรมการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการทำตำราเล่มนี้
ตำราคู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก (Handbook of Clinical Anatomy) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ใช้ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบรายวิชา ทบทวนความรู้พื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกและทบทวนความรู้เพื่อสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตำราเล่มนี้พยายามใช้คำศัพท์ตามศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย/ไทย-อังกฤษ ฉบับราช-บัณฑิตยสถาน รูปแบบซีดีรอม รุ่น 1.1 พ.ศ. 2547 คำศัพท์บางคำที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้เขียนจะพิจารณาจากคำที่นิยมใช้และคำศัพท์บางคำหากใช้ทับศัพท์แล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าจะใช้แบบทับศัพท์รูปต่างๆ ในตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายรูป วาดรูปและเขียนคำบรรยายในรูปเอง โดยรูปที่วาดนั้น วาดตามความเข้าใจของผู้เขียนและได้สอดแทรกความรู้จากงานวิจัยของผู้เขียนด้วย ตำราฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขากายวิภาคศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกที่ให้ความช่วยเหลือในการถ่ายรูป และเป็นแบบให้ถ่ายรูป ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบตำราและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงตำราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สุดท้ายขอขอบคุณคณะกรรมการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการทำตำราเล่มนี้