คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุวดี ก้องพารากุล
  • ISBN :9786163144102
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 143
  • ขนาดไฟล์ : 18.80 MB
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนรายวิชา คม 467 เคมีของการ เร่งปฏิกิริยา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจใช้เป็นตำราหรือหนังสืออ้างอิงสำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจในด้านเคมีของการเร่งปฏิกิริยาทั้งในระดับปฏิบัติการและการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของตำราเคมีของการเร่งปฏิกิริยาเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาขึ้นจากประสบการณ์การวิจัยและการสอนโดยเรียบเรียงจากตำราวิชาการต่างประเทศจำนวนมากและจากข้อมูลทางเว็บไซด์ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีของการเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้แบ่งออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย พื้นฐานตัวเร่งปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยา พื้นฐานปฏิกิริยาเร่งเอกพันธุ์ และเคมีโลหะอินทรีย์ การดูดซับบนพื้นผิว พื้นฐานของปฏิกิริยาเร่งวิวิธพันธุ์
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนรายวิชา คม 467 เคมีของการ เร่งปฏิกิริยา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจใช้เป็นตำราหรือหนังสืออ้างอิงสำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจในด้านเคมีของการเร่งปฏิกิริยาทั้งในระดับปฏิบัติการและการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของตำราเคมีของการเร่งปฏิกิริยาเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาขึ้นจากประสบการณ์การวิจัยและการสอนโดยเรียบเรียงจากตำราวิชาการต่างประเทศจำนวนมากและจากข้อมูลทางเว็บไซด์ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีของการเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้แบ่งออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย พื้นฐานตัวเร่งปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยา พื้นฐานปฏิกิริยาเร่งเอกพันธุ์ และเคมีโลหะอินทรีย์ การดูดซับบนพื้นผิว พื้นฐานของปฏิกิริยาเร่งวิวิธพันธุ์