คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุพัชริน เขมรัตน์
  • ISBN :9786163147721
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 256
  • ขนาดไฟล์ : 9.53 MB
ตำราเรื่องจิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน: แนวทางการนำไปใช้ (Basic of sport psychology : A practical guide) บรรจุเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ที่ได้รวบรวมและคัดกรองจากเอกสารหนังสือ ตำรา และข้อมูลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการศึกษาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของจิตวิทยาการกีฬาตลอดจนวิธีการฝึกจิตใจและการวางแผนการฝึกจิตใจสำหรับนักกีฬา ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกจิตใจพื้นฐานได้แล้วจะสามารถนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาขั้นสูง รวมถึงการนำองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการออกโปรแกรมการฝึกด้านจิตใจให้มีความเฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุประสบการณ์ ชนิดกีฬา ระดับความสามารถ
ตำราเรื่องจิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน: แนวทางการนำไปใช้ (Basic of sport psychology : A practical guide) บรรจุเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ที่ได้รวบรวมและคัดกรองจากเอกสารหนังสือ ตำรา และข้อมูลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการศึกษาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของจิตวิทยาการกีฬาตลอดจนวิธีการฝึกจิตใจและการวางแผนการฝึกจิตใจสำหรับนักกีฬา ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกจิตใจพื้นฐานได้แล้วจะสามารถนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาขั้นสูง รวมถึงการนำองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการออกโปรแกรมการฝึกด้านจิตใจให้มีความเฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุประสบการณ์ ชนิดกีฬา ระดับความสามารถ