คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุมาลี คอนโด
  • ISBN :9786163144973
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 131
  • ขนาดไฟล์ : 41.57 MB
เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลคอกคัส ออเรียส ที่มีคุณสมบัติดื้อยาเมธิซิลลิน เป็นเชื้อก่อโรคที่สําคัญทําให้ มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน และพบว่ามีสายพันธุ์ที่มีการดื้อยา หลายขนานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงระบบการดูแล ในการรักษาผู้ป่วย และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจํานวนมาก จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง และ ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้นิพนธ์ได้เรียบเรียงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการดื้อยา การถ่ายทอดการดื้อยาปฏิชีวนะ และความ หลากหลายของสายพันธุ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก เป็นกําลัง สําคัญในการช่วยให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์และการระบาดของ เชื้อดื้อยานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นถึงบทบาทของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกที่เป็นส่วนสําคัญ ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับแพทย์และพยาบาล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิกเพื่อการรายงานผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ จากการติดเชื้อซึ่งอาจได้รับจากห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมวิธีการทดสอบและเทคนิคต่างๆ รวมถึงรายละเอียดทุกขั้นตอนของการ ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะและสารสกัดสมุนไพร การทดสอบหายีนดื้อยาเมธิซิลลินด้วยวิธีการ คัดกรองและวิธีการยืนยันโดยใช้เทคนิคระดับโมเลกุล และการทดสอบเพื่อศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ ด้วยวิธี Pulse Field Gel Electrophoresis และวิธี SCCmec typing ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้ประกอบเป็นคู่มือ การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้
เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลคอกคัส ออเรียส ที่มีคุณสมบัติดื้อยาเมธิซิลลิน เป็นเชื้อก่อโรคที่สําคัญทําให้ มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน และพบว่ามีสายพันธุ์ที่มีการดื้อยา หลายขนานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงระบบการดูแล ในการรักษาผู้ป่วย และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจํานวนมาก จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง และ ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้นิพนธ์ได้เรียบเรียงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการดื้อยา การถ่ายทอดการดื้อยาปฏิชีวนะ และความ หลากหลายของสายพันธุ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก เป็นกําลัง สําคัญในการช่วยให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์และการระบาดของ เชื้อดื้อยานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นถึงบทบาทของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกที่เป็นส่วนสําคัญ ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับแพทย์และพยาบาล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิกเพื่อการรายงานผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ จากการติดเชื้อซึ่งอาจได้รับจากห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมวิธีการทดสอบและเทคนิคต่างๆ รวมถึงรายละเอียดทุกขั้นตอนของการ ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะและสารสกัดสมุนไพร การทดสอบหายีนดื้อยาเมธิซิลลินด้วยวิธีการ คัดกรองและวิธีการยืนยันโดยใช้เทคนิคระดับโมเลกุล และการทดสอบเพื่อศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ ด้วยวิธี Pulse Field Gel Electrophoresis และวิธี SCCmec typing ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้ประกอบเป็นคู่มือ การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้