คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุเปญญา จิตตพันธ์
  • ISBN :9786163143839
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 235
  • ขนาดไฟล์ : 12.38 MB
ตำราเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายและแพลงก์ตอน เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราเรียนหลักของวิชา ทช.419 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายและแพลงก์ตอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชา ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจงานทางด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอน ตำราเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่ายและแพลงก์ตอน บทบาทและความสำคัญของสาหร่ายและแพลงก์ตอน การคัดแยก การเพาะเลี้ยง และการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแพลงก์ตอน รวมทั้งการประยุกต์ใช้สาหร่ายและแพลงก์ตอนในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ เช่น การใช้สาหร่ายและแพลงก์ตอนในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
ตำราเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายและแพลงก์ตอน เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราเรียนหลักของวิชา ทช.419 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายและแพลงก์ตอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชา ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจงานทางด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอน ตำราเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่ายและแพลงก์ตอน บทบาทและความสำคัญของสาหร่ายและแพลงก์ตอน การคัดแยก การเพาะเลี้ยง และการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแพลงก์ตอน รวมทั้งการประยุกต์ใช้สาหร่ายและแพลงก์ตอนในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ เช่น การใช้สาหร่ายและแพลงก์ตอนในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ