คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
  • ISBN :9786163145451
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 176
  • ขนาดไฟล์ : 7.16 MB
ตลอดช่วงเวลากว่า 40 ปีที่ได้สร้างผลงานวิชาการ ทั้งงานเขียน งานวิจัย และรวมทั้งการนำเสนอในการอภิปรายทางวิชาการ ตลอดจนงานให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมารวม แล้วกว่าร้อยรายการ ผู้เขียนตระหนักดีว่างานวิชาการเหล่านี้ในมิติหนึ่งย่อมบ่งบอกถึงแนวคิดและวิธีคิดของผู้เขียน ขณะเดียวกันย่อมสะท้อนให้เห็นถึงภาพเค้าโครงเหตุการณ์บ้านเมืองสังคม เเละโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้เขียนตระหนักว่า หากได้รวบรวมผลงานวิชาการสำคัญ ๆ ไว้ทั้งหมด จัดหมวดหมู่และลำดับเรื่องราว ย่อมเอื้อให้ผู้ติดตามและผู้อ่านทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสาร ดังกล่าวได้ตามที่สนใจ จากสาระที่มีขอบเขตทางวิชาการที่กว้างและลึก และพร้อมสาระที่มีความหลากหลาย ในที่สุดได้จัดทำเป็นงานวิชาการที่ครอบคลุมเรื่องราวไว้ 5 เรื่องหลัก สารบัญ 1.ปัญหาขัดแย้ง ในการออกแบบสภาพแวดล้อม 2.การประเมินโครงการที่อยู่อาศัย 3.Observer-as-Participant Method of Data Gathering 4.การวิจัยทางสถาปัตยกรรม การสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อการพัฒนางานวิจัยและเพื่อการประเมินคุณค่าผลงานวิจัย 5.ศาสตร์และศิลป์ในการหาข้อมูล: ทางสู่ ‘ดวงดาว’ สำหรับนักวิจัย 6.ศาสตร์และศิลป์ในการหาข้อมูล: ปัญหา และ ‘ทางออก’ 7.การวิจัยและพัฒนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 9.งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ ? ฯลฯ
ตลอดช่วงเวลากว่า 40 ปีที่ได้สร้างผลงานวิชาการ ทั้งงานเขียน งานวิจัย และรวมทั้งการนำเสนอในการอภิปรายทางวิชาการ ตลอดจนงานให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมารวม แล้วกว่าร้อยรายการ ผู้เขียนตระหนักดีว่างานวิชาการเหล่านี้ในมิติหนึ่งย่อมบ่งบอกถึงแนวคิดและวิธีคิดของผู้เขียน ขณะเดียวกันย่อมสะท้อนให้เห็นถึงภาพเค้าโครงเหตุการณ์บ้านเมืองสังคม เเละโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้เขียนตระหนักว่า หากได้รวบรวมผลงานวิชาการสำคัญ ๆ ไว้ทั้งหมด จัดหมวดหมู่และลำดับเรื่องราว ย่อมเอื้อให้ผู้ติดตามและผู้อ่านทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสาร ดังกล่าวได้ตามที่สนใจ จากสาระที่มีขอบเขตทางวิชาการที่กว้างและลึก และพร้อมสาระที่มีความหลากหลาย ในที่สุดได้จัดทำเป็นงานวิชาการที่ครอบคลุมเรื่องราวไว้ 5 เรื่องหลัก
สารบัญ
1.ปัญหาขัดแย้ง ในการออกแบบสภาพแวดล้อม
2.การประเมินโครงการที่อยู่อาศัย
3.Observer-as-Participant Method of Data Gathering
4.การวิจัยทางสถาปัตยกรรม การสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อการพัฒนางานวิจัยและเพื่อการประเมินคุณค่าผลงานวิจัย
5.ศาสตร์และศิลป์ในการหาข้อมูล: ทางสู่ ‘ดวงดาว’ สำหรับนักวิจัย
6.ศาสตร์และศิลป์ในการหาข้อมูล: ปัญหา และ ‘ทางออก’
7.การวิจัยและพัฒนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
8.วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
9.งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ ?
ฯลฯ