คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เอกชล มุกดา
  • ISBN :9786163147264
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 260
  • ขนาดไฟล์ : 10.22 MB
โลหิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งที่มีองค์ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา ความผิดปกติทางโลหิตวิทยามีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เป็นผลให้มีการค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อให้มีความเข้าใจพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรคจนถึงการศึกษาทางคลินิกเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลการรักษาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยมีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถตรวจพบความผิดปกติของโรคทางโลหิตวิทยาได้ทั้งในระดับเซลล์ และระดับโมเลกุล อีกทั้งนำความรู้นี้มาต่อยอดเพื่อประกอบการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การติดตามการรักษา และปรับปรุงวิธีการรักษา เอกสารอ้างอิง ตำรา และผลงานวิจัยของกลุ่มโรคความผิดปกติทางโลหิตวิทยานี้จึงได้จากการศึกษาของกลุ่มการศึกษาต่างๆในต่างประเทศ ดังนั้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคความผิดปกติทางโลหิตวิทยาจึงมีมากมายและมีความซับซ้อน ยากแก่ความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มศึกษา หรือผู้ที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สารบัญ บทที่ 1 เซลล์เม็ดเลือด และความผิดปกติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดขาว บทที่ 2 การแบ่งความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว บทที่ 3 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ บทที่ 4 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสต์ บทที่ 5 โรคมะเร็งมัยอิโลดิสพลาสติกซินโดรมส์ บทที่ 6 โรคมะเร็งไขกระดูกเรื้อรังมัยอิลอยด์ บทที่ 7 โรคมะเร็งเม็ดเลือดลิมฟอยด์ตัวแก่ ฯลฯ
โลหิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งที่มีองค์ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา ความผิดปกติทางโลหิตวิทยามีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เป็นผลให้มีการค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อให้มีความเข้าใจพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรคจนถึงการศึกษาทางคลินิกเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลการรักษาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยมีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถตรวจพบความผิดปกติของโรคทางโลหิตวิทยาได้ทั้งในระดับเซลล์ และระดับโมเลกุล อีกทั้งนำความรู้นี้มาต่อยอดเพื่อประกอบการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การติดตามการรักษา และปรับปรุงวิธีการรักษา เอกสารอ้างอิง ตำรา และผลงานวิจัยของกลุ่มโรคความผิดปกติทางโลหิตวิทยานี้จึงได้จากการศึกษาของกลุ่มการศึกษาต่างๆในต่างประเทศ ดังนั้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคความผิดปกติทางโลหิตวิทยาจึงมีมากมายและมีความซับซ้อน ยากแก่ความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มศึกษา หรือผู้ที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ
บทที่ 1 เซลล์เม็ดเลือด และความผิดปกติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดขาว
บทที่ 2 การแบ่งความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
บทที่ 3 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์
บทที่ 4 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสต์
บทที่ 5 โรคมะเร็งมัยอิโลดิสพลาสติกซินโดรมส์
บทที่ 6 โรคมะเร็งไขกระดูกเรื้อรังมัยอิลอยด์
บทที่ 7 โรคมะเร็งเม็ดเลือดลิมฟอยด์ตัวแก่
ฯลฯ