คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สวณี เต็งรังสรรค์
  • ISBN :9786163141231
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 106
  • ขนาดไฟล์ : 6.62 MB
วิทยาการระบาด เป็นหนังสือที่อธิบายหลักการพื้นฐานทางวิทยาการระบาดตั้งแต่ความเป็นมาของวิทยาการระบาด แนวคิดและหลักการ นิยาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในวิทยาการระบาด รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์แบบสังเกต และสถิติทีใช้ในงานวิจัยดังกล่าว ความคลาดเคลื่อนหรือความลำเอียงจากการวิจัย การคัดกรองปัญหาสุขภาพ การประยุกต์งานวิจัยทางวิทยาการระบาดสู่การตัดสินใจ การรักษาและการจัดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ผู้อ่านสามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการทำวิจัยต่าง ๆ ได้ หนังสือเล่มนี้ใช้คำศัพท์ที่แปลตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สารบัญ บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด บทที่ 2 วิธีการดำเนินงานและสถิติเชิงพรรณนาทางวิทยาการระบาด บทที่ 3 รูปแบบ การวิจัยทางวิทยาการระบาด บทที่ 4 การคิดกรองปัญหาสุขภาพ บทที่ 5 วิทยาการระบาดกับการวิเคราะห์การตัดสินใจทางการแพทย์และสาธารณสุข บทที่ 6 การจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ฯลฯ
วิทยาการระบาด เป็นหนังสือที่อธิบายหลักการพื้นฐานทางวิทยาการระบาดตั้งแต่ความเป็นมาของวิทยาการระบาด แนวคิดและหลักการ นิยาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในวิทยาการระบาด รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์แบบสังเกต และสถิติทีใช้ในงานวิจัยดังกล่าว ความคลาดเคลื่อนหรือความลำเอียงจากการวิจัย การคัดกรองปัญหาสุขภาพ การประยุกต์งานวิจัยทางวิทยาการระบาดสู่การตัดสินใจ การรักษาและการจัดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ผู้อ่านสามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการทำวิจัยต่าง ๆ ได้ หนังสือเล่มนี้ใช้คำศัพท์ที่แปลตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด
บทที่ 2 วิธีการดำเนินงานและสถิติเชิงพรรณนาทางวิทยาการระบาด
บทที่ 3 รูปแบบ การวิจัยทางวิทยาการระบาด
บทที่ 4 การคิดกรองปัญหาสุขภาพ
บทที่ 5 วิทยาการระบาดกับการวิเคราะห์การตัดสินใจทางการแพทย์และสาธารณสุข
บทที่ 6 การจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ฯลฯ