คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
  • ISBN :9786163148766
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 239
  • ขนาดไฟล์ : 7.82 MB
ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานสัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ทั้งนิยามของศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น สถิติการย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานประวัติเศรษฐศาสตร์ของการย้ายถิ่นฐาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น แบบจำลองเชิงประจักษ์ของการย้ายถิ่นและตลาดการย้ายถิ่นฐาน ผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งและรับแรงงานข้ามชาติการส่งเงินกลับและการย้ายกลับของผู้ย้ายถิ่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงาน กรณีประเทศไทย และมาตรการและนโยบายและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย เพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่นในทุกระดับ สารบัญ บทที่ 1 คำนิยาม ความสำคัญของการย้ายถิ่น และสถิติการย้ายถิ่น บทที่ 2 ประวัติเศรษฐศาสตร์ของการย้ายถิ่นฐาน บทที่ 3 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น บทที่ 4 แบบจำลองเชิงประจักษ์ของการย้ายถิ่นและตลาดการย้ายถิ่นฐาน บทที่ 5 ผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งและรับแรงงานข้ามชาติ บทที่ 6 การส่งเงินกลับและการย้ายกลับของผู้ย้ายถิ่น บทที่ 7 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงาน บทที่ 8 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงาน บทที่ 9 มาตรการและนโยบายและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย
ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานสัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ทั้งนิยามของศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น สถิติการย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานประวัติเศรษฐศาสตร์ของการย้ายถิ่นฐาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น แบบจำลองเชิงประจักษ์ของการย้ายถิ่นและตลาดการย้ายถิ่นฐาน ผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งและรับแรงงานข้ามชาติการส่งเงินกลับและการย้ายกลับของผู้ย้ายถิ่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงาน กรณีประเทศไทย และมาตรการและนโยบายและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย เพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่นในทุกระดับ

สารบัญ
บทที่ 1 คำนิยาม ความสำคัญของการย้ายถิ่น และสถิติการย้ายถิ่น
บทที่ 2 ประวัติเศรษฐศาสตร์ของการย้ายถิ่นฐาน
บทที่ 3 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น
บทที่ 4 แบบจำลองเชิงประจักษ์ของการย้ายถิ่นและตลาดการย้ายถิ่นฐาน
บทที่ 5 ผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งและรับแรงงานข้ามชาติ
บทที่ 6 การส่งเงินกลับและการย้ายกลับของผู้ย้ายถิ่น
บทที่ 7 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
บทที่ 8 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
บทที่ 9 มาตรการและนโยบายและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย