คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุภาพร วรรณศิริ
  • ISBN :9786163143549
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 230
  • ขนาดไฟล์ : 2.64 MB
ตำราสรีรวิทยาพื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อ ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 7 บท ได้แก่ 1) ระบบต่อมไร้ท่อ 2) ไฮโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง 3) ต่อมไทรอยด์ 4) ต่อมหมวกไต 5) ตับอ่อน 6) ฮอร์โมนควบคุมแคลเซียม 7) ต่อมบ่งเพศ แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ได้แก่ การสังเคราะห์ฮอร์โมน การหลั่งฮอร์โมน การควบคุมการทำงานของฮอร์โมน การออกฤทธิ์ของฮอร์โมน สรุปใจความสำคัญ แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียด ผู้เขียนมีความตั้งใจเขียนตำราเล่มนี้ให้เป็นตำราพื้นฐาน ใช้ภาษาและเรียบเรียงเป็นขั้นตอนให้ เข้าใจง่าย เน้นจุดสำคัญที่ควรรู้ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญา ตรีทุกคณะใช้ประกอบการเรียนในหัวข้อสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้า เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจทั่วไป สารบัญ - บทที่ 1 ระบบต่อมไร้ท่อ - บทที่ 2 ไฮโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง - บทที่ 3 ต่อมไทรอยด์ - บทที่ 4 ต่อมหมวกไต - บทที่ 5 ตับอ่อน - บทที่ 6 ฮอร์โมนควบคุมแคลเซียม - บทที่ 7 ต่อมบ่งเพศ
ตำราสรีรวิทยาพื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อ ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 7 บท ได้แก่ 1) ระบบต่อมไร้ท่อ 2) ไฮโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง 3) ต่อมไทรอยด์ 4) ต่อมหมวกไต 5) ตับอ่อน 6) ฮอร์โมนควบคุมแคลเซียม 7) ต่อมบ่งเพศ แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ได้แก่ การสังเคราะห์ฮอร์โมน การหลั่งฮอร์โมน การควบคุมการทำงานของฮอร์โมน การออกฤทธิ์ของฮอร์โมน สรุปใจความสำคัญ แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียด ผู้เขียนมีความตั้งใจเขียนตำราเล่มนี้ให้เป็นตำราพื้นฐาน ใช้ภาษาและเรียบเรียงเป็นขั้นตอนให้ เข้าใจง่าย เน้นจุดสำคัญที่ควรรู้ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญา ตรีทุกคณะใช้ประกอบการเรียนในหัวข้อสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้า เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ
- บทที่ 1 ระบบต่อมไร้ท่อ
- บทที่ 2 ไฮโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง
- บทที่ 3 ต่อมไทรอยด์
- บทที่ 4 ต่อมหมวกไต
- บทที่ 5 ตับอ่อน
- บทที่ 6 ฮอร์โมนควบคุมแคลเซียม
- บทที่ 7 ต่อมบ่งเพศ