คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล และคณะ
  • ISBN :9786163146984
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 135
  • ขนาดไฟล์ : 16.10 MB
เนื้อหาสําคัญของตําราเล่มนี้เกี่ยวข้องกับหลักการและเทคนิคการพันผ้าเทปในผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย โดยมีรายละเอียดของความหมาย และวัตถุประสงค์ในการพันผ้าเทปในแบบต่างๆ ได้แก่ Elastic adhesive tape, Rigid tape และ Elastic therapeutic tape (Kinesiotape) วัสดุอุปกรณ์ หลักการพื้นฐาน เทคนิคการ พันผ้าเทป ข้อห้าม ข้อควรระวังในการพันผ้าเทป การประยุกต์ใช้การพันผ้าเทปในส่วนต่างๆ ของร่างกายและมีการทบทวนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพันผ้าเทป ซึ่งเป็นแหล่งเสริมความรู้เพื่อนําไปสู่การฝึกฝนทักษะ สําหรับผู้ที่มีบทบาทการทํางานร่วมกันในทีมของเวชศาสตร์การกีฬา และทีมกีฬา ได้แก่ แพทย์ นักกายภาพบําบัด พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ผ้าเทปสําหรับการดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูอาการ บาดเจ็บทางการกีฬา และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เนื้อหาสําคัญของตําราเล่มนี้เกี่ยวข้องกับหลักการและเทคนิคการพันผ้าเทปในผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย โดยมีรายละเอียดของความหมาย และวัตถุประสงค์ในการพันผ้าเทปในแบบต่างๆ ได้แก่ Elastic adhesive tape, Rigid tape และ Elastic therapeutic tape (Kinesiotape) วัสดุอุปกรณ์ หลักการพื้นฐาน เทคนิคการ พันผ้าเทป ข้อห้าม ข้อควรระวังในการพันผ้าเทป การประยุกต์ใช้การพันผ้าเทปในส่วนต่างๆ ของร่างกายและมีการทบทวนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพันผ้าเทป ซึ่งเป็นแหล่งเสริมความรู้เพื่อนําไปสู่การฝึกฝนทักษะ สําหรับผู้ที่มีบทบาทการทํางานร่วมกันในทีมของเวชศาสตร์การกีฬา และทีมกีฬา ได้แก่ แพทย์ นักกายภาพบําบัด พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ผ้าเทปสําหรับการดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูอาการ บาดเจ็บทางการกีฬา และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ