คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
  • ISBN :9786163141248
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 163
  • ขนาดไฟล์ : 6.32 MB
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตระหนักและทราบถึงปัญหาและแนวทางป้องกันปัญหาจากการใช้สารปราบศัตรูพืชในเกษตรกร เนื้อหาในตำราประกอบด้วยประเภท การรับสัมผัส และปริมาณการใช้สารปราบศัตรูพืชในประเทศไทย ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง และการเกิดมะเร็งจากสารปราบศัตรูพืช ตลอดจนนำเสนอแนวทางการป้องกันและรักษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสารปราบศัตรูพืชอย่างครอบคลุม ทั้งนี้มุ่งหวังให้ปัญหาอันตรายจากการสัมผัสการปราบศัตรูพืชในเกษตรกรไทยลดลงต่อไปในอนาคต สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ผลเฉียบพลันจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช บทที่ 3 ผลเรื้อรังจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช บทที่ 4 มะเร็งจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช บทที่ 5 การจัดการและป้ องกันอันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช ฯลฯ
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตระหนักและทราบถึงปัญหาและแนวทางป้องกันปัญหาจากการใช้สารปราบศัตรูพืชในเกษตรกร เนื้อหาในตำราประกอบด้วยประเภท การรับสัมผัส และปริมาณการใช้สารปราบศัตรูพืชในประเทศไทย ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง และการเกิดมะเร็งจากสารปราบศัตรูพืช ตลอดจนนำเสนอแนวทางการป้องกันและรักษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสารปราบศัตรูพืชอย่างครอบคลุม ทั้งนี้มุ่งหวังให้ปัญหาอันตรายจากการสัมผัสการปราบศัตรูพืชในเกษตรกรไทยลดลงต่อไปในอนาคต

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลเฉียบพลันจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช
บทที่ 3 ผลเรื้อรังจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช
บทที่ 4 มะเร็งจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช
บทที่ 5 การจัดการและป้ องกันอันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืช
ฯลฯ