คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 430
  • ขนาดไฟล์ : 3.67 MB
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของไทยเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูง และมีการขยายตัวด้านการลงทุนจนเกิดผลเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น การผลิตกระป๋อง ผลิตภัณฑ์พลาสติก และด้านการขนส่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในสัดส่วนที่สูง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญอีกด้วย เนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย ปีที่พิมพ์ : 2553