คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ไพลวรรณ สัทธานนท์
  • ISBN :9786163148599
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 106
  • ขนาดไฟล์ : 13.66 MB
ตำราเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Physical Therapy for Older People) เป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำคัญในการเรียนการสอนวิชา กก.411 กายภาพบำบัดในสภาวะพิเศษ (Physical therapy in special conditions) สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และวิชา กภ.741 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric physical therapy) สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทายภาพบำบัด หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นแหล่งความรู้เสริมสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยต่างๆ สารบัญ บทที่ 1 ประชากรผู้สูงอายุ บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสรีรวิทยา ในผู้สูงอายุ บทที่ 3 ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ บทที่ 4 ปัญหาด้านระบบกระดูก และกล้ามเนื้อที่สำคัญในผู้สูงอายุ: ภาวะข้อเสื่อม บทที่ 5 ภาวะ และโรคจากความเสื่อมทางระบบประสาทที่สำคัญในผู้สูงอายุ บทที่ 6 ระบบสาธารณสุข สวัสดิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ
ตำราเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Physical Therapy for Older People) เป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำคัญในการเรียนการสอนวิชา กก.411 กายภาพบำบัดในสภาวะพิเศษ (Physical therapy in special conditions) สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และวิชา กภ.741 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric physical therapy) สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทายภาพบำบัด หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นแหล่งความรู้เสริมสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยต่างๆ

สารบัญ
บทที่ 1 ประชากรผู้สูงอายุ
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสรีรวิทยา ในผู้สูงอายุ
บทที่ 3 ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 ปัญหาด้านระบบกระดูก และกล้ามเนื้อที่สำคัญในผู้สูงอายุ: ภาวะข้อเสื่อม
บทที่ 5 ภาวะ และโรคจากความเสื่อมทางระบบประสาทที่สำคัญในผู้สูงอายุ
บทที่ 6 ระบบสาธารณสุข สวัสดิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ