คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 139
  • ขนาดไฟล์ : 1.42 MB
ประเทศไทยมีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและเลื้ยงสัตว์ ทำให้ไทยมีควรามได้เปรียบในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร ปีทีพิมพ์ : 2552