คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : การันต์ พงษ์พานิช และคณะ
  • ISBN :9786163144942
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 241
  • ขนาดไฟล์ : 24.33 MB
กายภาพบำบัดทางระบบหายใจ เป็นสาขาหนึ่งของงานกายภาพบำบัด ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ ทั้งในด้านการป้องกันการเกิดโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการเกิดโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด โดยจะเห็นได้ว่านักกายภาพบำบัดที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางระบบหายใจ รวมทั้งแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดในโรคดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันความรู้และวิทยาการทางการแพทย์และการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ดำเนินและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่นักกายภาพบำบัดต้องพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านโรคการรักษาทางการแพทย์และกายภาพบำบัดตลอดเวลา สารบัญ บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ บทที่ 2 พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางระบบหายใจและการจัดการทางกายภาพบำบัด บทที่ 3 กายภาพบำบัดทางระบบหายใจในเด็ก บทที่ 4 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ บทที่ 5 กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทที่ 6 บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ดัชนี
กายภาพบำบัดทางระบบหายใจ เป็นสาขาหนึ่งของงานกายภาพบำบัด ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ ทั้งในด้านการป้องกันการเกิดโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการเกิดโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด โดยจะเห็นได้ว่านักกายภาพบำบัดที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางระบบหายใจ รวมทั้งแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดในโรคดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันความรู้และวิทยาการทางการแพทย์และการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ดำเนินและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่นักกายภาพบำบัดต้องพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านโรคการรักษาทางการแพทย์และกายภาพบำบัดตลอดเวลา

สารบัญ
บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ
บทที่ 2 พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางระบบหายใจและการจัดการทางกายภาพบำบัด
บทที่ 3 กายภาพบำบัดทางระบบหายใจในเด็ก
บทที่ 4 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ
บทที่ 5 กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
บทที่ 6 บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ดัชนี