คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
  • ISBN :9786163146519
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 232
  • ขนาดไฟล์ : 11.61 MB
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในประเทศ รวมทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การรักษาทางยา และการผ่าตัดเปิดหัวใจ (Open heart surgery) ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด (Risk of post-pulmonary complications) รวมถึงสมรรถภาพทางหลอดเลือดและหัวใจลดลง (Impaired cardiovascular endurance) บทบาทหน้าที่ของกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด (Physiotherapy in cardiopulmonary) คือการป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยประเภทต่างๆ เพิ่มการระบายอากาศ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ระยะก่อนการผ่าตัดระยะหลังผ่าตัดในขณะรับการรักษาที่โรงพยาบาล จนถึงระยะที่ผู้ป่วยกลับบ้าน สารบัญ บทที่ 1 โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคลิ้นหัวใจ บทที่ 2 การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพในผู้ป่วยหัวใจ บทที่ 3 บทบาทของนักกายภาพบำบัดก่อนการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด บทที่ 4 บทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 1 บทที่ 5 บทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 2 บทที่ 6 บทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 3-4 บทที่ 7 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวัดและประเมินผลทางกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ บรรณานุกรม ดัชนี
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในประเทศ รวมทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การรักษาทางยา และการผ่าตัดเปิดหัวใจ (Open heart surgery) ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด (Risk of post-pulmonary complications) รวมถึงสมรรถภาพทางหลอดเลือดและหัวใจลดลง (Impaired cardiovascular endurance) บทบาทหน้าที่ของกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด (Physiotherapy in cardiopulmonary) คือการป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยประเภทต่างๆ เพิ่มการระบายอากาศ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ระยะก่อนการผ่าตัดระยะหลังผ่าตัดในขณะรับการรักษาที่โรงพยาบาล จนถึงระยะที่ผู้ป่วยกลับบ้าน

สารบัญ
บทที่ 1 โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคลิ้นหัวใจ
บทที่ 2 การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพในผู้ป่วยหัวใจ
บทที่ 3 บทบาทของนักกายภาพบำบัดก่อนการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
บทที่ 4 บทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 1
บทที่ 5 บทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 2
บทที่ 6 บทบาทกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 3-4
บทที่ 7 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวัดและประเมินผลทางกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ
บรรณานุกรม
ดัชนี