คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ธนิศรา ทรงทวีสิน และคณะ
  • ISBN :9786163177387
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 158
  • ขนาดไฟล์ : 12.67 MB
ตำรากายวิภาคคลินิกของหลังและไขสันหลัง (Clinical anatomy of the back and spinal cord) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลำกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหลังและไขสันหลังที่บรรจุอยู่ในโพรงกระดูกสันหลัง โดยมีการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ที่ต้องนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และศึกษาในชั้นคลินิกไดดี้ยิ่งขึ้น ตำราเล่มนีจั้ดทำ ขึ้นเพือ่ ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา พศ. 212 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก พศ.216 ระบบประสาท สมองและพฤติกรรม และ พศ.017 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ เรื่องไขสันหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านมหกายวิภาคศาสตร์และพัฒนาการ โดยเนื้อหาที่อธิบายในเล่มนี้ได้ใช้คำศัพท์ตามบัญญัติอังกฤษ-ไทย/ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานรูปแบบซีดีรอม รุ่น 1.1 พ.ศ. 2547 คำศัพท์บางคำที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้เขียนจะพิจารณาจากคำที่นิยมใช้และคำศัพท์บางคำหากใช้ทับศัพท์แล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าจะใช้แบบทับศัพท์ สารบัญ บทที่ 1 กายวิภาคคลินิกของลำกระดูกสันหลัง บทที่ 2 กายวิภาคคลินิกของกล้ามเนื้อหลัง บทที่ 3 ไขสันหลัง ฯลฯ
ตำรากายวิภาคคลินิกของหลังและไขสันหลัง (Clinical anatomy of the back and spinal cord) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลำกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหลังและไขสันหลังที่บรรจุอยู่ในโพรงกระดูกสันหลัง โดยมีการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ที่ต้องนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และศึกษาในชั้นคลินิกไดดี้ยิ่งขึ้น ตำราเล่มนีจั้ดทำ ขึ้นเพือ่ ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา พศ. 212 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก พศ.216 ระบบประสาท สมองและพฤติกรรม และ
พศ.017 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ เรื่องไขสันหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านมหกายวิภาคศาสตร์และพัฒนาการ โดยเนื้อหาที่อธิบายในเล่มนี้ได้ใช้คำศัพท์ตามบัญญัติอังกฤษ-ไทย/ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานรูปแบบซีดีรอม รุ่น 1.1 พ.ศ. 2547 คำศัพท์บางคำที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้เขียนจะพิจารณาจากคำที่นิยมใช้และคำศัพท์บางคำหากใช้ทับศัพท์แล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าจะใช้แบบทับศัพท์

สารบัญ
บทที่ 1 กายวิภาคคลินิกของลำกระดูกสันหลัง
บทที่ 2 กายวิภาคคลินิกของกล้ามเนื้อหลัง
บทที่ 3 ไขสันหลัง
ฯลฯ