คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : จตุรงค์ นภาธร
  • ISBN :9786163149541
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 316
  • ขนาดไฟล์ : 3.47 MB
ตําราเล่มนี้เป็นตําราที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นมาสําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น ผู้บริหาร และบุคคล ทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของ วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งนี้ ในแต่ละบทของตําราเล่มนี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ บทนํา เนื้อหา ของแต่ละบท บทสรุป คําถามท้ายบท และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้สอดแทรกกรณีศึกษาและ ตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือเนื้อหาในแต่ละบทเข้าไปด้วย โดยกรณีศึกษา และตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่กล่าวถึงในตําราเล่มนี้มาจากผลงานวิจัยของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้เขียน เชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับทั้งหลักการ ความรู้ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนหรือพนักงานในบริบทของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป
ตําราเล่มนี้เป็นตําราที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นมาสําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น ผู้บริหาร และบุคคล ทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของ วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งนี้ ในแต่ละบทของตําราเล่มนี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ บทนํา เนื้อหา ของแต่ละบท บทสรุป คําถามท้ายบท และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้สอดแทรกกรณีศึกษาและ ตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือเนื้อหาในแต่ละบทเข้าไปด้วย โดยกรณีศึกษา และตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่กล่าวถึงในตําราเล่มนี้มาจากผลงานวิจัยของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้เขียน เชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับทั้งหลักการ ความรู้ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนหรือพนักงานในบริบทของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป