คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ศุภานัน พรหมมาก
  • ISBN :9786163149350
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 156
  • ขนาดไฟล์ : 5.60 MB
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ความต้องการนักแปลตัวบทเชิงธุรกิจจึงสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อาจกล่าวได้ว่า อาชีพนักแปลไม่เคยถูกลดทอนความสำคัญ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดของโลกก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือ วิกฤตการณ์โรคระบาดทั่วโลกที่ผ่านมา กระทบเศรษฐกิจทุกหย่อมหญ้า หลายสาขาอาชีพต้องลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างและพนักงาน หรือซ้ำร้ายอาจถึงขั้นต้องเลิกจ้าง แต่งานแปลยังเป็นอาชีพที่ยังดำเนินต่อไปได้ เพราะผู้แปลส่วนใหญ่ทำงานจากเคหสถานของตนเอง ไม่ต้องเสี่ยงออกไปทำงานข้างนอก หรือมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face)กับผู้อื่น
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ความต้องการนักแปลตัวบทเชิงธุรกิจจึงสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อาจกล่าวได้ว่า อาชีพนักแปลไม่เคยถูกลดทอนความสำคัญ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดของโลกก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือ วิกฤตการณ์โรคระบาดทั่วโลกที่ผ่านมา กระทบเศรษฐกิจทุกหย่อมหญ้า หลายสาขาอาชีพต้องลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างและพนักงาน หรือซ้ำร้ายอาจถึงขั้นต้องเลิกจ้าง แต่งานแปลยังเป็นอาชีพที่ยังดำเนินต่อไปได้ เพราะผู้แปลส่วนใหญ่ทำงานจากเคหสถานของตนเอง ไม่ต้องเสี่ยงออกไปทำงานข้างนอก หรือมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face)กับผู้อื่น