คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พลรพี ทุบมาพันธ์
  • ISBN :9786163149060
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 229
  • ขนาดไฟล์ : 6.21 MB
การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่มุมที่หลากหลาย หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษานอกเหนือจากการสร้างการเรียนรู้แล้ว ยังรวมถึงการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในระหว่างการศึกษาและการดำรงชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนในวงกว้างนั่นจึงเป็นเหตุผลที่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเป็นที่ต้องการจำเป็น และช่วยขยายขอบเขตของความรู้และต่อยอดศาสตร์ทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี
การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่มุมที่หลากหลาย หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษานอกเหนือจากการสร้างการเรียนรู้แล้ว ยังรวมถึงการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในระหว่างการศึกษาและการดำรงชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนในวงกว้างนั่นจึงเป็นเหตุผลที่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเป็นที่ต้องการจำเป็น และช่วยขยายขอบเขตของความรู้และต่อยอดศาสตร์ทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี