คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พนิต วัฒนกูล
  • ISBN :9786163149466
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 224
  • ขนาดไฟล์ : 13.02 MB
ตำราวิชาเศรษฐมิติเบื้อตันเล่มนี้ จัดทำขึ้นไม่เพียงพื่อให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ไช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียนวิชาเศรษฐมิติเบื้องตันเท่านั้น แต่ยังเพื่อเผยแพร่เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐคาสคร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งในทางวงการวิชาการและภาคธุรกิจอีกด้วย ทั้นี้เพื่อความ สะดวกและประโยชน์ในการศึกษา แต่ละบทจะมีจุดประสาค์และคำสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นหลักยึดในการอ่าน อย่างนัอยที่สุดเมื่อศึกษาจนจบบทแล้ว ผู้อ่านควรที่เข้าใจเนื้อ หาคามจุดประสงค์และคำสำคัญต่าง ๆที่ ระบุไว้ในเบื้องคัน สารบัญ 1 อารัมภบท 2 สถิติเบื้องต้น 3 การวิเคราะห์แบบจำลองถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Model) 4 การวิเคราะห์แบบจำลองถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Regression Model) 5 แบบจำลองที่มีตัวแปรเชิงคุณภาพ (Dummy Variable) 6 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 7 ตัวรบกวนเชิงสุ่มมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity) 8 ตัวรบกวนเชิงสุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) 9 ปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error) 10 ตารางสถิติ
ตำราวิชาเศรษฐมิติเบื้อตันเล่มนี้ จัดทำขึ้นไม่เพียงพื่อให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ไช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียนวิชาเศรษฐมิติเบื้องตันเท่านั้น แต่ยังเพื่อเผยแพร่เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐคาสคร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งในทางวงการวิชาการและภาคธุรกิจอีกด้วย ทั้นี้เพื่อความ สะดวกและประโยชน์ในการศึกษา แต่ละบทจะมีจุดประสาค์และคำสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นหลักยึดในการอ่าน อย่างนัอยที่สุดเมื่อศึกษาจนจบบทแล้ว ผู้อ่านควรที่เข้าใจเนื้อ หาคามจุดประสงค์และคำสำคัญต่าง ๆที่ ระบุไว้ในเบื้องคัน
สารบัญ
1 อารัมภบท
2 สถิติเบื้องต้น
3 การวิเคราะห์แบบจำลองถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Model)
4 การวิเคราะห์แบบจำลองถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Regression Model)
5 แบบจำลองที่มีตัวแปรเชิงคุณภาพ (Dummy Variable)
6 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
7 ตัวรบกวนเชิงสุ่มมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity)
8 ตัวรบกวนเชิงสุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation)
9 ปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error)
10 ตารางสถิติ