คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
  • ISBN :9786163149442
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 363
  • ขนาดไฟล์ : 8.79 MB
ตำราเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการเงิน (Monetary Theory) และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) รวมทั้งอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินนโยบายการเงินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (Unconventional Monetary Policy) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงวิกฤติซับไพร์ม นอกจากนี้ ตำราเล่มนี้ยังอภิปรายบทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้อ่านควรมีความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอในตำราเล่มนี้ สารบัญ บทที่ 1 เงินและปริมาณเงิน บทที่ 2 ธนาคารกลาง บทที่ 3 กระบวนการของปริมาณเงิน บทที่ 4 เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน บทที่ 5 การดำเนินนโยบายการเงิน บทที่ 6 กรอบแนวคิดอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม บทที่ 7 ทฤษฎีนโยบายการเงินภายใต้กรอบแนวคิดอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม บทที่ 8 การดำเนินนโยบายการเงิน: หลักการและแนวทางปฏิบัติ บทที่ 9 ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงนิ ภายใต้กรอบแนวคิดนิวเคนส์ บทที่ 10 นโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
ตำราเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการเงิน (Monetary Theory) และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) รวมทั้งอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินนโยบายการเงินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (Unconventional Monetary Policy) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงวิกฤติซับไพร์ม นอกจากนี้ ตำราเล่มนี้ยังอภิปรายบทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้อ่านควรมีความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอในตำราเล่มนี้
สารบัญ
บทที่ 1 เงินและปริมาณเงิน
บทที่ 2 ธนาคารกลาง
บทที่ 3 กระบวนการของปริมาณเงิน
บทที่ 4 เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 5 การดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 6 กรอบแนวคิดอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม
บทที่ 7 ทฤษฎีนโยบายการเงินภายใต้กรอบแนวคิดอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม
บทที่ 8 การดำเนินนโยบายการเงิน: หลักการและแนวทางปฏิบัติ
บทที่ 9 ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงนิ ภายใต้กรอบแนวคิดนิวเคนส์
บทที่ 10 นโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด